Investeren

Collectief Goed cvso bewijst dat het organiseren van betaalbare huisvesting mogelijk is binnen een social profit omgeving. We maken maximaal gebruik van bestaande maatregelen, premies en opportuniteiten. We voeren een doordacht financieel beleid zodat Collectief Goed op lange termijn een gezonde coöperatieve vennootschap en sociale onderneming blijft.

 • De A-vennoten zijn de oprichters die het sociaal oogmerk bewaken: zij hebben vetorecht
 • De B-vennoten zijn de bewoners: zij hebben eveneens vetorecht
 • De C-vennoten zijn de sympathisanten  / investeerders

Vetorecht betekent: indien een meerderheid binnen een bepaalde groep niet akkoord gaat met een beslissing op de algemene vergadering wordt de discussie heropend. Door deze afspraak wegen de bewoners even zwaar bij een besluit, ook al is hun financiële aandeel kleiner.

C-vennoten verwerven minstens 10 aandelen van €25. Een B-vennoot heeft minstens 2 aandelen.

1 aandeel = 1 stem, met een beperking tot 10% van de aanwezige stemmen.

Klaar voor de toekomst

Op 31 december 2020 bedroeg het kapitaal van Collectief Goed 4.404.450 € vertegenwoordigd door 176.178 aandelen, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Collectief Goed voert een financieel beleid op lange termijn. Tijdens een eerste periode zal in principe zal geen enkele uitkering aan de aandeelhouders gedaan worden zolang de werking niet winstgevend is.

De inbreng in natura van panden en gronden door De Ideale Woning is de hoeksteen van de financiering. Collectief Goed verkrijgt op deze wijze de volle eigendom. Dit heeft grote en positieve gevolgen:

 • Het eigen vermogen is groot en stabiel
 • Leningen kunnen worden afgesloten met hypotheekwaarborg
 • Enkel de renovatiekosten zijn te financieren, niet de waarde van de huizen en de grond
 • De renovaties creëren nieuwe waarde, die weliswaar tijdens een eerste periode opgesloten blijft in de balans

De huurinkomsten van de gerenoveerde woningen nemen geleidelijk aan toe. De renovaties worden overwegend gefinancierd via leningen met hypotheekwaarborg.

Bij de oprichting verkreeg Collectief Goed achtergestelde leningen van de oprichtende organisaties en sympathisanten. Zij werden ook aandeelhouder, net zoals de Koning Boudewijnstichting en Trividend.

Daarnaast zijn er belangrijke indirecte financieringen:

 • De verhuur via het Sociaal Verhuurkantoor garandeert huurinkomsten en administratieve lastverlaging
 • De huurprijs per woning omvat de individuele huursubsidies en wordt zo kostendekkend voor de Coöperatieve Vennootschap, ondanks de beperkte financiële draagkracht van onze huurders
 • We maken gebruik van gesubsidieerde arbeidsmarktstatuten voor doelgroepen
 • Daarnaast ontvangen we stedelijke renovatietoelagen (tot 2020) en energiepremies

Corporate governance

De Algemene Vergadering staat in voor het algemeen beleid van Collectief Goed en beraadslaagt over alle andere zaken die van groot belang zijn voor de vennootschap.

 

Het Bestuursorgaan geeft invulling aan het beleid en bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 leden (momenteel 9), waarvan minstens 3 personen aangeduid door resp. de A, B en C-vennoten, en aangevuld met personen met specifieke expertise.

Het operationeel management berust bij het Dagelijks Bestuur, bestaande uit de bedrijfsleider-directeur en 3 à 4 afgevaardigden vanuit de oprichtende organisaties.  Zij doen zo nodig beroep op aanvullende experts.

Het professionele team onder leiding van de bedrijfsleider bestaat uit 7 medewerkers in vaste dienst (2021) en één freelancer, aangevuld met 6 à 10 werkervaringsklanten.

Collectief Goed heeft de ambitie om innovatie in de sociale woonsector in brede zin te stimuleren, en te tonen dat het mogelijk is om het recht op wonen ook voor zeer kwetsbare burgers waar te maken. Met meer dan 125.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning is de wooncrisis dermate groot dat een veel ‘groter’ aanbod nodig is dan wat Collectief Goed vandaag kan bieden. Maar de coöperatie bewijst wél dat er potentieel zit in het ontwikkelen van een niet op winst gericht segment van de woonmarkt.